single-post.php

OPINIA BIEGŁEGO Z ZAKRESU INFORMATYKI ŚLEDCZEJ
Posts

Blog

MiP Data & Forensic – odzyskiwanie danych, informatyka śledcza i computer forensic

OPINIA BIEGŁEGO Z ZAKRESU INFORMATYKI ŚLEDCZEJ

 

Opinia biegłego z zakresu informatyki śledczej jest niezwykle ważnym dokumentem, jej treść i zawartość może zdecydować o wyroku sądu. Ważne jest zatem, by spełniała wymogi formalne, przewidziane przez przepisy prawa oraz odnosiła się merytorycznie do pytań postawionych przez organ powołujący biegłego oraz dopuszczający dowód z opinii biegłego.

 

Zawartość opinii biegłego z zakresu informatyki śledczej

Opinia biegłego powinna możliwie najdokładniej odpowiadać na pytania zawarte w postanowieniu o powołaniu biegłego. Poza tym opinia zawiera:

1) Imię, nazwisko, stopień i tytuł naukowy, specjalność i stanowisko zawodowe biegłego
2) Imiona i nazwiska oraz pozostałe dane innych osób, które uczestniczyły w przeprowadzeniu ekspertyzy, ze wskazaniem czynności dokonanych przez każdą z nich
3) W wypadku opinii instytucji – także pełną nazwę i siedzibę instytucji
4) Czas przeprowadzonych badań oraz datę wydania opinii
5) Sprawozdanie z przeprowadzonych czynności i spostrzeżeń oraz oparte na nich wnioski
6) Podpisy wszystkich biegłych, którzy uczestniczyli w wydaniu opinii

Do opinii biegły załącza także kartę pracy biegłego, czyli dokument zawierający zakres prac przeprowadzonych przez biegłego w ramach ekspertyzy, a także kosztorys, zawierający kalkulację czas poświęconego na wykonanie badań, stawkę za roboczogodzinę oraz całościowy koszt przeprowadzenia ekspertyzy i wydania opinii.

 

Cechy opinii

Opinia sporządzona przez biegłego powinna odnosić się do treści postanowienia oraz w sposób pełny i wyczerpujący odpowiadać na pytania zadane przez organ. Opinia może być sporządzona ustnie, bądź pisemnie, w praktyce zazwyczaj opracowywana jest w postaci dokumentu, który dołączany jest do akt sprawy, tak by zarówno strony, jak również ich przedstawiciele mogły zapoznać się z jej treścią.

Opinia powinna być sformułowana w sposób przejrzysty i zrozumiały dla uczestników postępowania, zwykle bowiem sąd i prokurator, a także strony i ich obrońcy nie posiadają przygotowania informatycznego. Dokument powinien być zredagowany zatem w taki sposób, by wszystkie te osoby zrozumiały jego treść bez sięgania do fachowej literatury. Zresztą jeśli zlecający opinię sędzia, bądź prokurator nie będzie mógł porozumieć się z biegłym co do przystępności treści dokumentu, istnieje duże prawdopodobieństwo, że następnym razem skorzysta z pomocy biegłego, który potrafi formułować swe myśli w bardziej przystępny sposób.

Jeśli zaś organ, bądź strony będą miały pytania, bądź wątpliwości do opinii, biegły może zostać wezwany przez organ, w celu przesłuchania. Z kolei jeśli opinia jest niejasna lub niepełna, można wezwać tych samych biegłych ponownie, w celu uzupełnienia braków, bądź powołać innych.

 

Praca biegłego z zakresu informatyki śledczej to niezwykle odpowiedzialne zajęcie – niejednokrotnie od treści opinii wydanej przez biegłego zależy los wielu osób. Z drugiej strony to zajęcie ciekawe, dostarczające wielu wyzwań, każdy badany przypadek jest bowiem inny zarówno jeśli chodzi o tematykę sprawy, jak również ze względu na poziom trudności w pozyskaniu materiałów z elektronicznego nośnika danych. Jeśli jednak praca informatyka śledczego realizowana jest z pasją, to z całą pewnością dostarcza dużej satysfakcji i zadowolenia z dobrze wypełnionego obowiązku.