single-post.php

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA BIEGŁYM OD COMPUTER FORENSIC
Posts

Blog

Pytania do biegłych w ramach przeprowadzanej ekspertyzy W odniesieniu do biegłych z zakresu informatyki śledczej niemal wszystkie pytania organów odnoszą się do zawartości poddawanego badaniom nośnika danych. Uzyskane odpowiedzi pozwalają na ocenę przydatności zgromadzonego materiału pod kątem występowania treści mogących świadczyć o popełnieniu czynu zabronionego, np. 1.	Czy na nośniku znajdują się pliki zawierające słowa kluczowe xyz 2.	Czy wybrane dane zapisane na nośniku poddawane były modyfikacji w wybranym czasie 3.	Czy dane były kopiowane przez użytkownika 4.	Czy za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłana była i odbierana korespondencja mailowa z użytkownikiem Jan Kowalski 5.	Czy telefon zawiera korespondencję obejmującą wiadomości sms z użytkownikiem o numerze telefonu 1233456 6.	Czy w pamięci telefonu/dysku znajdują się zdjęcia o charakterze pedofilskim 7.	Czy w historii przeglądanych stron internetowych znajdują się witryny o tematyce xyz 8.	Czy w historii korespondencji prowadzonej przy użyciu komunikatorów internetowych znajdują się wiadomości mogące świadczyć o uporczywym nękaniu ofiary, czyli stalkingu 9.	Czy w korespondencji mailowej znajdują się wiadomości mogące świadczyć o ujawnieniu tajemnic służbowych osobom nieuprawnionym 10.	Czy możliwe jest odzyskanie wykasowanej zawartości nośnika, jeśli tak, czy wśród treści wykasowanych znajdują się materiały wskazujące na kradzież firmowej bazy danych To oczywiście tylko kilka przykładowych pytań – ich treść może być różna, uzależniona od charakteru prowadzonej sprawy oraz okoliczności wymagających stwierdzenia.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA BIEGŁYM OD COMPUTER FORENSIC

Eksperci MiP Data & Forensic przeprowadzają analizy śledcze w odniesieniu do danych zawartych na elektronicznych nośnikach informacji, zarówno na rzecz organów ścigania, jak również dla podmiotów z rynku komercyjnego – osób fizycznych, firm i instytucji. Zakres ustaleń bywa różny – indywidualny w zależności od okoliczności sprawy, zgromadzonych źródeł dowodowych oraz okoliczności podlegających stwierdzeniu. Jednakże niemal wszystkie pytania bądź tezy odnoszą się do zawartości nośników. Uzyskane odpowiedzi pozwalają na ocenę ujawnionego materiału cyfrowego, pod kątem występowania treści wskazujących popełnienie czynu zabronionego, wystąpienia określonego incydentu, czy w ogóle przydatności w ramach prowadzonego postępowania. W zależności od charakteru sprawy pytania mogą być zbliżone do poniższych:

 1. Czy nośnik zawiera pliki o nazwach ABC
 2. Czy nośnik obejmuje pliki zawierające w swej treści słowa XYZ
 3. Czy na nośniku znajdują się pliki np. pakietu Office, multimedialne, bądź graficzne
 4. Czy dane z nośnika były usuwane, kasowane, modyfikowane, kopiowane, zapisywane na nośniki zewnętrzne, przenoszone do innej lokalizacji, wysyłane za pośrednictwem elektronicznych kanałów komunikacji
 5. Kiedy został zainstalowany system operacyjny w tej chwili zapisany na nośniku
 6. Czy dysk twardy był formatowany, a jeśli tak to kiedy i przez jakiego użytkownika
 7. Czy za pośrednictwem komputera wysyłana była korespondencja mailowa z konta użytkownika Jan Kowalski
 8. Czy skrzynka pocztowa zawiera korespondencję mailową wysyłaną i odbieraną od użytkownika Jan Nowak
 9. Czy skrzynka mailowa zawiera załączniki wskazujące na treści XYZ
 10. Czy w historii korespondencji mailowej znajdują się treści wskazujące na kradzież danych stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
 11. Czy w korespondencji mailowej znajdują się pliki wskazujące na niedochowanie przez inspektora procedur BHP
 12. Czy wśród danych wykasowanych z nośnika znajduje się plik o nazwie baza danych
 13. Czy komputer zawiera pliki o charakterze pornograficznym
 14. Czy przy użyciu komputera użytkownik odwiedzał strony internetowe o tematyce abc
 15. Czy użytkownik logował się przy użyciu komputera do portalu, bądź aplikacji abc
 16. Czy zapisy zawarte w logach systemu informatycznego znajdują się informacje świadczące o fałszowaniu kart pacjentów
 17. Czy telefon zawiera wiadomości sms przychodzące z numeru 123
 18. Czy w telefonie znajdują się zdjęcia noszące znamiona pornografii dziecięcej
 19. Czy w historii połączeń (również tej wykasowanej) widnieją połączenia z numerem 123
 20. Czy w historii wiadomości sms znajdują się treści o charakterze uporczywego nękania czyli stalkingu

Oczywiście ile spraw, tyle różnorodnych pytań może pojawić się, by dokładnie wyjaśnić wszelkie okoliczności zdarzenia.