single-post.php

KTO MOŻE ZOSTAĆ BIEGŁYM Z ZAKRESU INFORMATYKI ŚLEDCZEJ
Posts

Blog

MiP Data & Forensic – odzyskiwanie danych, informatyka śledcza i computer forensic

KTO MOŻE ZOSTAĆ BIEGŁYM Z ZAKRESU INFORMATYKI ŚLEDCZEJ

KTO MOŻE ZOSTAĆ BIEGŁYM Z ZAKRESU INFORMATYKI ŚLEDCZEJ

Biegły z zakresu informatyki śledczej może być powołany w każdej sprawie, w której stwierdzenie okoliczności mających znaczenie dla rozstrzygnięcia wymaga wiadomości specjalnych, tj. kiedy zachodzi potrzeba ujawnienia oraz analizy cyfrowych materiałów zapisanych na elektronicznych  nośnikach danych oraz wydania opinii zawierającej wnioski z przeprowadzonych badań.

Kto może być biegłym z zakresu informatyki śledczej?

Biegłym może zostać każda osoba, która posiada wiedzę praktyczną oraz umiejętności praktyczne w danej dziedzinie, wykraczające poza zwykłą znajomość wybranego zagadnienia. Wiedza ta poparta być może kierunkowym wykształceniem, ważniejsza jest jednak praktyczna znajomość wybranych zagadnień na poziomie eksperckim.

O wydanie opinii organ może zwrócić się również do instytucji naukowej, bądź specjalistycznej, np. firmy specjalizującej się w świadczeniu usług odzyskiwania danych oraz informatyki śledczej.

Jak powołuje się biegłego?

 Przepisy prawa polskiego rozróżniają dwa typy biegłych – biegłych sądowych, ustawianych po spełnieniu wymogów formalnych, przy sądach okręgowych przez prezesów tychże sądów, wpisywanych następnie na listy biegłych oraz biegłych ad hoc, powoływanych w konkretnych sprawach. O dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego organ (sędzia lub prokurator) wydaje postanowienie zawierające:

  1. Imię i nazwisko oraz specjalność biegłego, a jeśli biegłym jest firma lub instytucja w razie potrzeby także specjalność i kwalifikacje osób, które będą uczestniczyły w przeprowadzaniu ekspertyzy
  2. Przedmiot i zakres ekspertyzy, ze wskazaniem szczegółowych pytań, na które odpowiedzi będzie poszukiwał biegły
  3. Termin dostarczenia opinii

Wymogi formalne do zostania biegłym

Z formalnego punktu widzenia, biegłym sądowym, wpisanym na listę może zostać osoba, która:

  1. Korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich
  2. Ukończyła 25 lat
  3. Posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności, dla której ma być ustanowiona
  4. Daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego
  5. Wyrazi zgodę na ustanowienie jej biegłym

Cechy biegłego

Biegły powinien posiadać przede wszystkim nadzwyczajne umiejętności w wybranej dziedzinie, znacznie wykraczające zwykłą znajomość tematu. Biegłym może być osoba dająca rękojmię obiektywizmu i niezależności, sumiennie wypełniająca powierzone jej zadania. Biegły opracowując opinię powinien odpowiedzieć na pytania postawione w postanowieniu rzetelnie, z zachowaniem profesjonalizmu, bez formułowania subiektywnych ocen. Jeśli bowiem pojawią się przesłanki osłabiające zaufanie do jego wiedzy lub bezstronności, należy powołać innego biegłego.

Z racji pełnionej funkcji biegły staje się osobą zaufania publicznego, od której profesjonalizmu i rzetelności zależą niejednokrotnie losy ludzkie. W związku z tym powinien zdawać sobie sprawę z roli jaką pełni, stawianych przed nim oczekiwań oraz ciążącej na nim odpowiedzialności.